Name in Iku: Kunsumana A'mia (Woman's Thought).

Nom en Iku: Kunsumana Cheirwa (Pensée de femme)